OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU  POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

Niniejszym ustala się następujące Ogólne Warunki Najmu Pojazdu  (dalej Warunki).   DEFINICJE Użyte w Warunkach określeniach oznaczają:

Wynajmujący Rollrent.pl  PRO-MAZ Marcin Mazurek, Kadłubiska 51, 37-610 Narol NIP 7931495504.

Najemca - osoba fizyczna od lat 18(13 dla  rowerów i hulajnóg), która wynajmuje pojazd z oferty:

-podpisując umowę w wersji tradycyjnej

-dokonująca rezerwacji  oraz płatności zdalnej za pośrednictwem strony rollrent.pl 

Umowa najmu - zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą umowa, której przedmiotem jest  wynajem hulajnogi/roweru/ motocykla/rowerka wodnego wybranych przez Najemcę spośród oferty Wynajmującego zamieszczonej na stronie internetowej.

Pojazd- hulajnoga, motocykl lub rower/rower wodny   znajdujący się w aktualnej ofercie Wynajmującego zamieszczonej na stronie internetowej www.rollrent.pl będący przedmiotem umowy najmu.

Okres najmu- przedział czasu na jaki zawarto umowę najmu

Doba najmu - okres 24 godzin liczony od godziny przekazania Najemcy przedmiotu wynajmu.

WYMAGANIA OGÓLNE Najemca lub Kierowca powinni mieć ukończone 18 (13 dla roweru lub hulajnogi) lat  oraz znać przepisy regulujące korzystanie z wynajmowanego sprzętu.

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy najmu: Do wyboru: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub legitymacja szkolna ze zdjęciem

REZERWACJA

Rezerwacji  dokonuje się za pośrednictwem strony www.rollrent.pl lub  za pośrednictwem infolinii. Dane Najemcy podane w rezerwacji muszą zgadzać się z danymi  osoby dokonującej płatności online. Podanie błędnych lub nieprawdziwych danych uznane może być jako poświadczenie nieprawdy i próbę oszustwa. W wypadku płatności zdalnej na podstawie internetowej rezerwacji dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy najmu na warunkach określonych w rezerwacji oraz zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

PŁATNOŚĆ  

Ceny podane w umowie najmu, ustalone na podstawie aktualnie obowiązującego cennika znajdującego się na stronie internetowej www.rollrent.pl i stanowią wartość brutto. Najemca ma prawo do wyboru formy płatności: Gotówką, Przelewem, Kartą płatniczą, blikiem lub inną dostępną forma płatności zdalnej.

CZAS TRWANIA

Czas trwania najmu jest określony każdorazowo w rezerwacji  oraz  umowie najmu. Umowa może zostać przedłużona jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, jeżeli Najemca zgłosi wniosek Wynajmującemu o przedłużenie umowy. Jeżeli Wynajmujący wyraził zgodę, umowa zostaje przedłużona o określony przez  Strony czas, zaś Najemca zobowiązany będzie do zapłaty prócz ceny określonej w umowie wynagrodzenie na rzecz Wynajmującego ustalonej kwoty. Przedłużenie umowy możliwe jest na podstawie podpisania  nowego  druku umowy lub przekazania pisemnej informacji dla najemcy określającej nowe warunki umowy. Dopuszczalna jest forma elektroniczna potwierdzenia zgody na przedłużenie najmu tj. e-mail lub  sms. W razie braku zgody Najemca nie ma dalszego prawa do korzystania z wynajętego sprzętu.

Jeżeli czas trwania najmu zostanie przedłużony bez uprzednio wyrażonej zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest  do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w określonej  wysokości za każdą dobę bezumownego korzystania z przedmiotu najmu  oraz  dodatkowej opłaty za wynajem zgodniej z cennikiem. W razie braku kontaktu rozpoczęta zostanie procedura zgłaszania przywłaszczenia.

USZKODZENIE, UTRATA, ZNISZCZENIE AWARIA POJAZDU

W przypadku uszkodzenia wynajętego pojazdu lub innego uszkodzenia przedmiotu wynajmu Wynajmujący obciąży najemcę kosztem do kwoty określonej w pozycji -udział własny w  szkodzie naprawy lub zakupu nowego sprzętu. Jeśli uszkodzenia są następstwem działania umyślnego, rażącego zaniedbania lub brawury odpowiedzialność najemcy obejmuje całość kosztów naprawy powstałych uszkodzeń. Jeżeli za spowodowanie kolizji winę ponosi osoba trzecia, Najemca nie zostanie obciążony żadnymi kosztami, jeżeli najemca niezwłocznie poinformuje Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz wezwie na miejsce zdarzenia Policję, która sporządzi odpowiednią notatkę z miejsca zdarzenia potwierdzającą odpowiedzialność osoby trzeciej.

W przypadku kradzieży najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty 1500zł za rower lub hulajnogę/ koszt zakupu motocykla. Kwota zostanie zwrócona w momencie odzyskania nieuszkodzonej hulajnogi/ motocykla/ roweru.

W przypadku awarii wynajmujący w miarę możliwości przekaże pojazd  zastępczy. W razie jej braku Najemca nie poniesie kosztów za okres kiedy użytkowanie będzie niemożliwe.

Kaucja- depozyt wpłacany  dodatkowo podczas uiszczania opłaty za wynajem. Kaucja służy jako zabezpieczenie na wypadek szkody w pojeździe lub wyrządzenia szkody osobom trzecim. Doliczony do kwoty wynajmu. Kaucja zostanie zatrzymana kiedy pojazd zostanie uszkodzony lub brał udział w kolizji czy wypadku z winy najemcy.

OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

Wynajmujący zobowiązany jest do udostępnienia najemcy na ustalony okres przedmiot wynajmu. Pojazd winien być sprawny i przygotowany do użytku.  Wszelkie uszkodzenia, braki lub nieprawidłowości zgłoszone przez najemcę powinny być wpisane w protokole na umowie wynajmu.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opłaty/ mandaty obciążające Najemcę, których obowiązek powstał w związku z używaniem pojazdu w czasie trwania umowy najmu. Wynajmujący nie odpowiada za szkody wyrządzone podczas użytkowania pojazdu. Sugeruje się posiadanie ubezpieczenia osobistego Odpowiedzialności Cywilnej.

Wynajmujący nie ma prawa przekazywać, udostępniać lub podnajmować wynajętego pojazdu żadnym osobom niewskazanym na umowie najmu.

OBOWIĄZKI NAJEMCY

Najemca zobowiązany jest do korzystania z pojazdu w sposób określony w umowie najmu oraz w niniejszych warunkach. Najemca nie ma prawa udostępniać przedmiotu wynajmu osobom trzecim innym niż wskazane w umowie w pozycji kierowca.

Najemca zobowiązany jest do znajomości przestrzegania przepisów prawa regulującego poruszanie się hulajnogą, motocyklem, rowerem wodnym lub rowerem.

Najemcy nie wolno prowadzić pojazdu pod wpływem alkoholu lub po użyciu środków odurzających.

Najemca zobowiązany jest do w trakcie trwania umowy najmu do dbania o stan pojazdu.

Najemca zwraca wynajęty sprzęt w stanie czystym. Bateria musu być naładowana na tyle by możliwe było sprawdzenie poprawnego funkcjonowania sprzętu.

Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w hulajnodze/rowerze / motocyklu jeżeli są skutkiem nienależytego korzystania z lub naruszenia któregokolwiek z postanowień Warunków.

KARY UMOWNE Najemca zostaje obciążony karą umowną w następujących przypadkach:

  1.  udostępnienia pojazdu osobie nieuprawnionej 100zł,/200 surron
  2.  utrata lub uszkodzenie ładowarki -100 zł/ 700 surron

       3. samowolne przedłużenie rezerwacji bez zgody wynajmującego 100zł-250 surron/doba

       4.  ładowanie pojazdu nieautoryzowaną ładowarką powodujące uszkodzenie – naprawienie szkody w całości

        5. zalanie sprzętu elektrycznego  powodujące uszkodzenie- naprawienie szkody w całości

        6.uszkodzenie  opony lub  ponadnormatywne zużycie opony w wyniku celowego działania  100zł/ 250zł surron

        7. rozpoczęcie procedury zgłoszenia przywłaszczenia hulajnogi organom ścigania -250zł

        8. demontaż lub podmiana części- 200-500zł plus koszt przywrócenia do stanu pierwotnego

         9. zgubienie kluczyka 300zł

        10. utrata tablicy rejestracyjnej -50

       11. dostarczenie naładowanej baterii (o ile jest dostępna) 100-250zł

       12. holowanie pojazdu surron 100- 300zł

DANE OSOBOWE Wynajmujący oświadcza, że dane osobowe dotyczące Najemcy oraz danych Kierowcy przetwarzane będą jedynie w celu, w którym zostały uzyskane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Pojazdy mogą być wyposażone w urządzenia służące do określenia pozycji oraz przebytej trasy oraz unieruchomieniu pojazdu. Informacje o lokalizacji służą jedynie zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, nieautoryzowanym lub niezgodnym z regulaminem użyciem.

Administratorem danych pozostaje PRO-MAZ Marcin Mazurek, Kadłubiska 51, 37-610 Narol, tel. 791667565.